INTEGRITETSSKYDDS-POLICY

Version 2018-05-24

Avseende behandling av personuppgifter inom
N.A. Gruppen AB (Moderbolaget) 556575-1186
Tehran Grill AB 556409-7912

Raw Sushi & Grill Restaurang Sverige AB 556504-8500

Café Levinsky AB 556580-0934
Rawbata Japanese BBQ AB 556699-3241
08-Danderyd AB (Bistro D ́Café & Restaurant) 556847-0438
Restaurang Tavastgatan AB 556946-3010
Sushi Ghetto AB 556886-7799

Ovanstående Bolag benämns gemensamt som N.A-gruppen, Koncernen eller Vi nedan.
Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en fysisk levande person, både direkt (t.ex.
personnummer) och indirekt (t.ex. förnamn och en bostadsadress). Begreppet är brett och
omfattar alla typer av uppgifter som säger något om en person t.ex. namn, personnummer och
e-mailadress.
Vad är en behandling av en personuppgift?
Begreppet behandling är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift.
Behandling innefattar inhämtning, lagring, hantering, delning och gallring.
Datasekretess är viktigt för NA-gruppen. Hanteringen av dina personuppgifter ska vara
transparenta. Denna integritetspolicy syftar till att fastställa hur dina personuppgifter
bearbetas och skyddas.
Denna policy ska förtydliga bland annat följande:
Vem som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
dataskyddsregler.
Vilka personuppgifter som behandlas och hur de behandlas.
Vem som har tillgång till dina personuppgifter som behandlas.
Dina rättigheter.
Vi inom NA-gruppen värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du

ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina
personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.
I denna integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar NA-gruppens
tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för
hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande
personuppgiftslagstiftning.
Om inte annat specifikt anges är det moderbolaget för Koncernen, N.A. Gruppen AB, org. nr
556575-1186, Norrbackagatan 36 BV, 113 34 Stockholm, (”NA-gruppen”, ”vi”) som har
ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter som sker inom ramen för följande
verksamheter:

N.A. Gruppen AB (Moderbolaget)
Tehran Grill AB

Raw Sushi & Grill Restaurang Sverige AB

Café Levinsky AB
Rawbata Japanese BBQ AB
08-Danderyd AB (Bistro D ́Café & Restaurant)
Restaurang Tavastgatan AB
Sushi Ghetto AB

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga
dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy.
1. Personuppgiftsansvar och personuppgiftsbehandling

NA-gruppen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. NA-
gruppen ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

NA-gruppen är ansvarig för behandling av de personuppgifter som sker vid:
1.1 Besök på vår webbplats
NA-Gruppen behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. För dig som besöker våra
webbplatser behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:
• Få en bild av hur du som besökare använder webbplatserna.
Se vidare nedan.
1.2 Ifyllande av kontaktformulär

NA-Gruppen behandlar personuppgifter för dig som fyller i kontaktformulär i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom tillhandahållande av tjänst.
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta
felaktiga uppgifter.
• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt
telefon avseende NA-Gruppens varor och tjänster.
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
1.3 Prenumeration på vårt nyhetsbrev
NA-Gruppen behandlar personuppgifter för dig som prenumerera på vårt nyhetsbrev genom
att du fyller i din e-postadress på våra webbplatser och godkänner mottagande av digital
information. Detta gör vi i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund.
• Lämna information och rikta marknadsföring per e-post.
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
• Möjliggöra personliga inbjudningar via e-post.
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
1.4 Förfrågan till oss via våra webbplatser/bokning av bord
NA-Gruppen behandlar personuppgifter för dig som skickar en förfrågan till oss i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom tillhandahållande av
support.
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta
felaktiga uppgifter.
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
1.5. Profilering
Om du är kund hos oss tittar vi på hur du använder vår webb, vilka av våra varor, tjänster och
erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av
våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och bokningar. Detta gör vi för att
tillhandahålla dig erbjudanden och inbjudningar till evenemang som vi tror du skulle vara
intresserad av.
1.6 Blogg Presslista
Du som är med på NA-Gruppen AB:s blogg/presslista finns där för att vi ska kunna bjuda in
dig till events/happenings eller informera dig om nyheter från NA-Gruppens restauranger.
Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden och inbjudningar till evenemang som vi tror
du skulle vara intresserad av.

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör
du genom att kontakta oss på dataskydd@na-gruppen.se
2. Laglig grund för behandling av personuppgifter
NA-Gruppen baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa
beskrivs i det här avsnittet.
2.1 Kundavtal
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som
kund, så som för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Med stöd av

denna lagliga grund behandlar vi uppgifter om dig som kund, din interaktion med NA-
Gruppen samt ditt val av NA-gruppens tjänster.

2.2 Intresseavvägning
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad
intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka e-post
till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat
på statistik från e-postutskick. NA-Gruppen behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd
av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en
intresseavvägning.
2.3 Rättslig förpliktelse
I vissa fall kan NA-Gruppen ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter.
Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna
uppfylla bokföringslagens krav.
3. Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende den aktuella situationen. NA-gruppen
behandlar till exempel men ej uteslutande kontaktuppgifter såsom namn, adress,
telefonnummer och e-mailadress men framför allt rör det sig om namn och mailadress som vi
behandlar.
4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de
samlats in för, t.ex. så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har
med anledning av ett avtal, laglig grund eller samtycke från dig. Vi kan komma att spara
uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om
det pågår en juridisk process.
Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de
ändamål som de har samlats in för alternativt om du så begär det och det inte föreligger någon
laglig grund för oss att ha kvar dem, dvs. att det skulle krävas t ex på grund av
bokföringslagen.


5. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
Vi delar dina personuppgifter med våra andra bolag inom NA-Gruppen;
N.A. Gruppen AB (Moderbolaget)
Tehran Grill AB

Raw Sushi & Grill Restaurang Sverige AB

Café Levinsky AB
Rawbata Japanese BBQ AB
08-Danderyd AB (Bistro D ́Café & Restaurant)
Restaurang Tavastgatan AB
Sushi Ghetto AB

Detta gör vi för kommunikation och lämnande av erbjudanden om våra egna, NA-gruppens
koncernbolag och närstående bolag och utvalda samarbetspartners av varor och tjänster. För
att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig kan mottagande bolag även behandla dina
uppgifter. Det bolag som mottar uppgifterna är personuppgiftsansvarig för den behandling av
dina personuppgifter det utför för dessa ändamål.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller

tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-
system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter

enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.
Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra
gällande och utöva NA-gruppens rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag.
Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller
myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av
bokföringsskäl.
6. Var behandlas dina uppgifter?
Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall att vi använder oss
av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES
kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga
lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i
enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi
vidtagit kan du kontakta oss.

7. Dina rättigheter
7.1 Rättelse och tillgång till dina personuppgifter
Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra
de personuppgifter som du lämnat.
Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du
genom att begära ett så kallat registerutdrag.
7.2 Återkalla samtycke med framtida verkan
Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som
helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.
7.3 Motsättning av behandling
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.
Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera
dig genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).
7.4 Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock
inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
7.5 Begränsning av behandling
Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du
begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan
uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.
7.6 Data portabilitet
För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de
personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till
dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.
8. Särskilt om cookies
Vi använder s.k. cookies på vår Webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en server
till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du
besöker en webbplats. Cookies används till exempel för att visa anpassade webbsidor för
besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera
cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive
cookie.
Vi använder följande cookies för följande ändamål på vår webbplats.

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst, för att samla in information om hur
besökare använder följande av våra webbplatser.
https://rawbata.se
https://na-gruppen.se
https://raw.se
https://tehrangrill.se
https://www.levinskys.se
https://rawsushiandbowl.se (finns ej ännu)
Informationen som samlas in kommer att vidarebefordras till Google för framställning av
besöksrapport och lagras på Googles servrar i USA i enlighet med Googles Analytics
dataskyddspolicy.
Namn och utgångsdatum
__utma = 2 år
__utmb = 30 minuter
__utmc = Slutet på webbläsarsessionen
__utmz = 6 månader
__utmv = 2 år
Google kan också komma att överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt
lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.
Genom att använda denna ovan listade Webbplatser samtycker du till att Google hanterar din
information på det sätt som anges ovan.
9. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
N.A. Gruppen AB, org. nr 556575-1186, Norrbackagatan 36 BV, 113 34 Stockholm har
ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar därmed för NA-Gruppens
behandling av dina personuppgifter.
Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast
på:
dataskydd@na-gruppen.se

10. Klagomål mm
Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter
Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första
hand kontakta oss på dataskydd@na-gruppen.se

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål
till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.
11. Ändringar i integritetsskyddspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste
versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår
behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att
kommuniceras till dig.